Üldtingimused

 
Nordic Carpet OÜ
E-poe üldtingimused
Kehtiv alates 16.11.2021

1. Üldsätted

1.1. Käesolevad e-poe üld- ja tellimistingimused („Üldtingimused“) kehtivad kõikide õigussuhete kohta, mis tekivad aadressil www.nordiccarpet.ee asuvas ostukeskkonnas („Veebipood“)  tooteid müüva Nordic Carpet OÜ („Nordic Carpet“, või „Müüja“) ja aadressi külastavate, oste sooritavate või ostu-müügilepingu sõlmivate osapoolte („Klient“ või „Ostja“) vahel.

1.2. Lisaks üldtingimustele reguleerivad osapoolte vahel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusnormid ja väljakujunenud head tavad. Vajadusel täiendatakse tingimusi kohaste määrustega ja osapooltel on õigus kokku leppida Üldtingimusi täiendatavates või asendatavates tingimustes.

1.3. Müüja jätab endale õiguse igal ajal ühepoolselt ja ette teatamata Üldtingimusi ja tootehindasid muuta. Muudatused jõustuvad alates hetkest, mil tingimuste ja tootehindade uuendused ja täiendused on tehtud kättesaadavaks leheküljel www.nordiccarpet.ee. Enne muudatuste rakendamist esitatud tellimustele kehtivad antud ajahetkel jõus olevad tingimused, välja arvatud juhul, kui seaduses või Üldtingimustes on ette nähtud teisiti.

1.4. Üldtingimused, privaatsus- ja küpsisepoliitika ning muu asjakohane informatsioon on alati kättesaadaval veebilehel www.nordiccarpet.ee. Veebipoe haldaja on Nordic Carpet OÜ, registrikood 14947005. Müüjaga on võimalik kontakteeruda telefonitsi +372 5562 0152 või läbi e-posti aadressi info@nordiccarpet.ee.

2. Tellimuse esitamine

2.1. Veebipoest kauba soetamiseks tuleb Kliendil lisada sobiv toode ostukorvi. Ostukorvis saab Klient soovi korral kauba arvu muuta, tooteid eemaldada ning näha tellimuse sisu ja koondmaksumust. Klient on kohustatud kontrollima ostukorvi sisu ja tellimust esitades nõustub esitatud hindade, tarneaja, transporditeenuse pakkuja ja muude tingimustega.

2.2. Klient kohustub esitama tellimuse vormistamisel tõesed andmed. Müüja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittekohase täitmise, mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.3. Makselahenduse pakkumise teenust osutab Montonio Finance OÜ. Tasumisel lähtub ja juhindub Klient Montonio sätestatud tingimustest.

2.4. Enne ostu sooritamist või peale Montonio platvormil „Tagasi kaupmehe juurde“ vajutamist näeb Klient tellimuse kohta kinnitust. Juhul, kui juba edastatud tellimusel on kuvatud valeinfo, on Klient kohustatud sellest Müüjat teavitama.

2.5. Kui Klient on tellimuse eest tasunud, siis loetakse, et Müüja ja Kliendi vahel on sõlmitud müügileping võlaõigusseaduse tähenduses ning arvestades sätestatud Üldtingimusi. Klient kinnitab, et ta on kasutustingimustega tutvunud, neist aru saanud, nõustunud ning soovib neil tingimustel astuda Müüjaga lepingulisse suhtesse. Tingimustega tutvumine on kohustuslik ja Klient kinnitab, et ta on vähemalt 18-aastane teovõimeline füüsiline isik või alla 18-aastane füüsiline isik, kellel on lepingu sõlmimiseks seadusliku esindaja eelnev nõusolek.

3. Kohaletoimetamise tingimused

3.1. Peale ostu-müügilepingu jõustumist ja ostu sooritamist toimub kauba komplekteerimine ja kohaletoimetamine.

3.2. Kaubad toimetatakse Kliendini kasutades selleks kolmandast isikust veoteenuse osutajat.

3.3. Kauba tarneaeg sõltub toote liigist, tellitud toodete mahust ja kauba sihtkohast. Eeldatav tarneaeg on märgitud e-poes kauba tootelehtedel.

3.4. Kui Kliendi tellimust ei ole võimalik tarneaja jooksul täita, võtab Müüja Kliendiga ühendust ning pakub välja uue tarneaja või tagastab kauba eest makstud raha. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 7 päeva jooksul pärast tellimuse katkestamist.

3.5. Lepingu rikkumiseks ei loeta tarneaja ületamist juhul, kui Müüja viivituse on tinginud kolmandate isikute viivitus (sealhulgas tootjad või veoteenuse osutaja).

3.6. Mitme toote tellimisel tarnitakse kaubad üldjuhul koos ja kõige pikema tarneajaga kauba põhjal.

3.7. Kui mitme toote tellimisel soovib Klient tooted eraldi kätte saada, on Kliendil võimalus kontakteeruda Nordic Carpet klienditoega ja tasuda lisanduva tarne eest. Müüja pole kohustatud rahuldama Kliendi lisatarne soovi.

3.8. Kui mitme Toote tellimise puhul hilineb ühe Toote tarne Müüja süül, võtab Müüja Kliendiga ühendust ja pakub välja uue tarneaja, tagastab toote eest makstud raha või pakub välja samaväärse laos oleva kaubaga toote asendamise.

3.9. Kui Toode on tarne ajal veoteenuse osutaja tegevuse tõttu kahjustada saanud, asendab Müüja toote uuega või lepib Kliendiga kokku toote väärtuse vähenemise hüvitamise.

3.10. Tellitud toote üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Kliendile või tema esindajale. Kolmandatele isikutele Toote üleandmine toimub ainult eelneval kokkuleppel Kliendiga.

3.11. Veebipoe tellimuste tarne maksumus võib ajas muutuda vastavalt Nordic Carpet’i poolt sätestatud kampaaniatele või veoteenuse osutaja hinnamuudatustele.

4. Taganemisõigus

4.1. Ostjal on õigus 14 päeva jooksul sõlmitud lepingust põhjust avaldamata taganeda. Taganemisõiguse teostamise tähtaeg algab päevast, mil tooted on Kliendile toimetatud.

4.2. Taganemisõigus ei kehti toodete osas, mis on valmistatud Kliendi eritellimusel. Toode on valmistatud eritellimusel, kui see on valmistatud Kliendi poolt sisestatud spetsiifiliste parameetrite alusel nagu toote mõõt, kuju või muu.

4.3. Toote tagastamiseks tuleb täita tagastamise vorm või esitada tagastamisteade e-posti aadressile info@nordiccarpet.ee.
Tagastamisteates märkida:

  • Tellimuse number
  • Tagastavate toodete nimetused ja kogus
  • Kliendi nimi
  • Kliendi aadress
  • Toodete kättesaamise kuupäev
  • Taganemise põhjus (soovi korral)

4.4. Ostjal tekib kohustus tagastada kaup Müüjale viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse tegemisest.

4.5. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata. Kui tagastatud toode ei ole originaalpakendis või kui pakend on rikutud, on kauplejal õigus toote väärtuse vähenemine tasaarvestada tagastamisele kuuluvast summast.

4.6. Tagastamisele kuuluva kauba halvenemise korral vastutab Ostja kauba kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Sel juhul on Müüjal õigus tasaarvestada toote väärtuse vähenemine Kliendile tagastamisele kuuluva summaga.

4.7. Klient kannab lepingust taganemise korral lepingu esemeks oleva asja tagastamise kulud. Kliendil ei ole tagastamise kulude kandmise kohustust, kui toode ei vasta tellitule või kui kaup on kahjustustega, mis pole Kliendi põhjustatud.

4.8. Müüja tagastab Kliendile viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva möödumisel peale tagastatud kauba inspekteerimist kõik müügilepingu alusel saadud tasud.

4.9. Kui Ostja on valinud Veebipoe poolt pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva tarneviisi, ei pea Nordic Carpet Ostjale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu.

4.10. Tagastatav raha kantakse üle samale arveldusarvele, kust toimus selle laekumine.

5. Vastutus ja pretensioonid

5.1. Nordic Carpet ja Klient vastutavad mõlemad üksteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

5.2. Nordic Carpet’i käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud Nordic Carpet’i poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

5.3. Nordic Carpet ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Nordic Carpet’ist mittesõltuvate) isikute ees kohustusi.

5.4. Ostjal ei ole õigust nõuda Müüjalt kahju või hinnavahe hüvitamist või mistahes muud tasu seoses asjaoluga, et ta tugines Lepingut sõlmides kaupa puudutavale infole (sh hind või Eripakkumise tingimused), mis Tellimuse lõpliku vormistamise ajal enam ei kehtinud.

5.5. Müüja jätab endale õiguse loobuda müügist, kui on juhtunud tehniline viga süsteemis, inimlik eksitus hinna, tooteomaduste või saadavuse sisestamisel või kui Müüja hinnangul pole Klient kehtivaid kampaaniaid kasutanud heaperemehelikult.

5.6. E-pood ei vastuta ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest ning ostjale E-poe poolt makstava kompensatsiooni suurus ei saa ületada kauba eest makstud summat.

5.7. E-poes kuvatud pildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. Toodete kirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.

5.8. Toodete infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Kliendi viimast külastust uuenenud. Neil juhtudel e-pood ei võta vastutust toote andmete õigsuses.

5.9. Klient on kohustatud Veebipoest ostetud kaupa hooldama ja puhastama vastavalt Nordic Carpet’i poolt seatud juhistele ja soovitustele.

5.10. Nordic Carpet ei vastuta ostja süül kauba halvenemise/kahjustumise eest, puuduste eest, mis on tekkinud kauba mittekorrapärase kasutamise tagajärjel, ebakorrektse kokkupaneku, lahtivõtmise ja hooldamise tulemusena või kauba normaalse füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral

5.11. Kui Kliendil on Müüja osas pretensioone, tuleb need saata e-postile info@nordiccarpet.ee või helistada +372 5562 0152.

5.12. Kui Klient ja Müüja ei suuda lahenda pretensiooni kokkuleppe teel, on Kliendil võimalik pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti, Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi või kohtu poole.

5.13. Müüjal on õigus teha Kauba suhtes allahindlusi või muid eripakkumisi. Müüjal on õigus igal ajal ühepoolselt ja ette teatamata allahindluste tingimusi muuta või eripakkumine lõpetada. Sellist õigust ei mõjuta Müüja poolt varasemalt avaldatud eripakkumise tingimused. Kui mõne pakkumise tingimused muutuvad või lõpevad ajal, mil asjaomane kaup on Ostja virtuaalses ostukorvis, kohalduvad kaubale hind ja muud tingimused, mis kehtivad tellimuse lõpliku vormistamise ajal.